Skip to content

Dịch vụ dựa vào cộng đồng

Tư vấn cai nghiện

Hợp tác với Quận Ramsey, RADIAS Health cung cấp các dịch vụ tư vấn cai nghiện trong chương trình Quản lý cai nghiện và cai nghiện của Quận Ramsey.

Dịch vụ Quản lý Cai nghiện và Cai nghiện của Quận Ramsey ký hợp đồng với RADIAS Health để cung cấp Dịch vụ Tư vấn Cai nghiện. RADIAS Health có Cố vấn về Rượu và Ma túy được cấp phép toàn thời gian (LADC) làm việc trong Dịch vụ Quản lý Cai nghiện và Cai nghiện tại 402 University Avenue, St. Paul, MN.

Liên hệ

Nếu bạn cần các dịch vụ cai nghiện, vui lòng gọi 651-266-4009.

RADIAS Health cố gắng cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Ngoài việc thanh toán cho các chương trình Medicaid, chúng tôi còn hợp tác với các Quận, Tiểu bang và Chương trình Y tế địa phương để cung cấp các dịch vụ có thể tiếp cận được. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định và hiểu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc bạn.