Skip to content

Liên hệ chúng tôi

Hãy giữ liên lạc

Đối với các câu hỏi chung

Đối với yêu cầu hồ sơ

Vui lòng gửi email yêu cầu của bạn tới recordrequests@radiashealth.org hoặc gửi fax yêu cầu của bạn tới 651-318-2724. Đối với các câu hỏi liên quan đến hồ sơ, vui lòng gọi 952-529-6538

Thông tin liên hệ cụ thể của chương trình

Vui lòng tham khảo các trang chương trình để biết thông tin liên hệ và địa chỉ cụ thể của chương trình.

Thông tin liên hệ chung

Địa chỉ
166 Đường 4 Đông, Phòng 200
Thánh Paul, MN 55101

Điện thoại
651-291-1979

Số fax
651-291-7378

Giờ
Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 4 giờ chiều