Skip to content

Nhà ở hỗ trợ

Chương trình hỗ trợ nhà ở

Chương trình Hỗ trợ Nhà ở hỗ trợ người dân có được và duy trì nhà ở. Những người tham gia chương trình này có quyền được hỗ trợ trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê nhà, cũng như hỗ trợ lập ngân sách và duy trì các phúc lợi.

Chúng tôi hỗ trợ khoảng 210 người mỗi năm trong việc tiếp cận quỹ Hỗ trợ Nhà ở thông qua Bang Minnesota để thuê căn hộ ở các Quận Ramsey và Hennepin. Các học viên hỗ trợ những người được phục vụ trong việc tiếp cận một căn hộ và lập ngân sách cho các khoản trợ cấp tiền thuê nhà, thực phẩm và tiện ích. Một số cá nhân cũng có thể nhận Dịch vụ Ổn định Nhà ở do Medicaid tài trợ để được hỗ trợ toàn diện hơn.

Các giới thiệu đến các chương trình này đến từ hệ thống Nhà ở Phối hợp Tiếp cận của Ramsey và Hennepin.

Tại Quận Ramsey:
https://www.ramseycounty.us/residents/assistance-support/assistance/housing-services-support

Tại Quận Hennepin:
https://www.hennepin.us/coordinated-entry

RADIAS Health cố gắng cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Ngoài việc thanh toán cho các chương trình Medicaid, chúng tôi còn hợp tác với các Quận, Tiểu bang và Chương trình Y tế địa phương để cung cấp các dịch vụ có thể tiếp cận được. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định và hiểu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc bạn.