Skip to content

Nhà ở hỗ trợ

Chương trình điều hướng nhà ở

Dịch vụ Điều hướng Nhà ở hỗ trợ những người mắc bệnh tâm thần tìm, có được và duy trì nhà ở ổn định.

RADIAS Health nhận được khoản tài trợ Hỗ trợ Nhà ở cho Người lớn mắc Bệnh Tâm thần Nghiêm trọng (HSASMI) từ Tiểu bang Minnesota. Nhân viên Chương trình Điều hướng Nhà ở của chúng tôi hợp tác với các cá nhân để tìm, có được và duy trì nhà ở ổn định. Điều này bao gồm hỗ trợ tiếp cận các khoản trợ cấp nhà ở và các nguồn hỗ trợ tài chính để làm cho nhà ở có giá cả phải chăng. Hỗ trợ liên tục rất linh hoạt và dựa trên nhu cầu cũng như mong muốn của cá nhân được phục vụ và có thể bao gồm Dịch vụ Ổn định Nhà ở do Medicaid tài trợ.

Ngoài ra, RADIAS Health hợp tác với AEON Housing để cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà ở cho một số cá nhân sống tại các căn hộ Crane-Ordway và Renaissance Box.


RADIAS Health cố gắng cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Ngoài việc thanh toán cho các chương trình Medicaid, chúng tôi còn hợp tác với các Quận, Tiểu bang và Chương trình Y tế địa phương để cung cấp các dịch vụ có thể tiếp cận được. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định và hiểu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc bạn.