Skip to content

Chương trình

Dịch vụ dựa vào cộng đồng

Mỗi cá nhân đều xứng đáng có được phẩm giá và quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc hỗ trợ tiến trình hướng tới các mục tiêu phục hồi. Về cốt lõi, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cung cấp và điều phối dịch vụ chăm sóc tích hợp để cải thiện kết quả sức khỏe. Đồng hành cùng bạn, chúng tôi sẽ tìm cách hiểu điều gì là quan trọng đối với bạn để chúng tôi có thể điều chỉnh các dịch vụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn. Thông qua các chương trình quản lý trường hợp, các nhóm điều trị cộng đồng quyết đoán, phòng khám ngoại trú, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ được trả tiền, nhà ở hỗ trợ và dịch vụ điều trị nội trú – chúng tôi đã được đánh giá cao như một nguồn lực về sức khỏe hành vi.

Điều trị cộng đồng pháp y quyết đoán

Điều trị cộng đồng pháp y quyết đoán là một phương pháp thực hành dựa vào cộng đồng, lấy con người làm trung tâm, cung cấp phương pháp điều trị tổng hợp, phục hồi và hỗ trợ cho những cá nhân có liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn suy nghĩ. Các dịch vụ được cung cấp với sự cộng tác của Cơ quan Cải huấn Cộng đồng Quận Ramsey.

Tìm hiểu thêm về Điều trị Cộng đồng Quyết định Pháp y