Skip to content

Nhà ở hỗ trợ

Nhóm điều trị cộng đồng

Nhóm Điều trị Cộng đồng và Chương trình Căn hộ Chăm sóc Mở rộng là sự hợp tác độc đáo với Quận Ramsey và các nhà quản lý tài sản địa phương. Chương trình hỗ trợ khoảng năm mươi người mỗi năm trong việc duy trì nhà ở an toàn và ổn định.

Nhóm Điều trị Cộng đồng của chúng tôi giúp mọi người duy trì nhà ở được trợ cấp tại hơn 50 đơn vị sinh sống khác nhau trong Quận Ramsey. Mọi người phải đối mặt với những rào cản về trải nghiệm bao gồm bệnh tâm thần, lo ngại về việc sử dụng chất kích thích cũng như những khó khăn trước đây trong việc có được và giữ được một ngôi nhà an toàn và ổn định. Chương trình này là nỗ lực hợp tác với Quận Ramsey. Để nhận được dịch vụ này, các cá nhân cần phải có dịch vụ Quản lý trường hợp mục tiêu ở Quận Ramsey.


RADIAS Health cố gắng cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Ngoài việc thanh toán cho các chương trình Medicaid, chúng tôi còn hợp tác với các Quận, Tiểu bang và Chương trình Y tế địa phương để cung cấp các dịch vụ có thể tiếp cận được. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định và hiểu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc bạn.