Skip to content

Alyssa Conducy, MSW, LICSW, Phó Giám đốc Dịch vụ Lâm sàng

Cô có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, bao gồm cung cấp dịch vụ trực tiếp, lập kế hoạch hệ thống và quản lý chương trình ở cả cấp Quận và cấp phi lợi nhuận. Alyssa đã cung cấp đào tạo cho các nhóm và tổ chức dịch vụ trong khu vực đô thị, cũng như trình bày tại một số hội nghị quốc gia. Các chủ đề đào tạo bao gồm Chăm sóc có hiểu biết về chấn thương, Đánh giá và can thiệp khủng hoảng, Đạo đức và nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ Phục hồi Tâm thần. Alyssa từng là Trưởng nhóm ACT và giám sát các nhóm ACT trong vai trò hiện tại của cô ấy tại RADIAS. Cô ấy là Người đánh giá độ trung thực của ACT đã được đào tạo.