Skip to content

Amy Jones, LICSW

Amy đã làm việc cho RADIAS Health từ năm 2005 ở nhiều vị trí khác nhau trong cơ quan bao gồm RSS, ACT và phòng khám ngoại trú. Amy hiện là Giám đốc Chương trình RSS. Cô được chứng nhận là huấn luyện viên Giảm leo thang và Can thiệp Khủng hoảng thông qua CPI và đang thực hiện khóa đào tạo Giảm leo thang và Can thiệp Khủng hoảng Sức khỏe RADIAS từ năm 2005.