Skip to content

Dịch vụ đại diện cho người nhận thanh toán

Chương trình

Dịch vụ đại diện cho người nhận thanh toán

RADIAS Health cung cấp dịch vụ Người nhận thanh toán đại diện cho những người nhận An sinh xã hội không có khả năng quản lý phúc lợi SSI hoặc RSDI của họ. Người nhận thanh toán RADIAS làm việc với người nhận và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo rằng tiền thuê nhà và các hóa đơn thiết yếu được thanh toán, đồng thời các cá nhân nhận được số tiền còn lại theo cách thích hợp nhất cho nhu cầu cá nhân của họ.