Skip to content

Jodi Khó Hơn

Jodi đã làm việc với RADIAS Health hơn 16 năm và hiện là Giám đốc Dịch vụ Người vô gia cư. Trước đó, cô đã làm việc trong nhóm tiếp cận PATH trong nhiều năm và có vài năm làm bác sĩ sức khỏe tâm thần tại Mary Hall. Cô ấy có giấy phép LPCC và có kinh nghiệm trước đây với tư cách là nhà trị liệu trong phòng khám tư nhân và là Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần tại Nancy Page Crisis Residence. Jodi là người ủng hộ mạnh mẽ cho cộng đồng người vô gia cư của chúng tôi và đã cung cấp các khóa đào tạo, cả trong lẫn ngoài, về các chủ đề liên quan đến tình trạng vô gia cư.