Skip to content

Josie Kligaman, LGSW

Josie đã làm việc cho RADIAS Health từ năm 2011. Vai trò của Josie trong RADIAS Health chủ yếu là trong chương trình RSS. Sau khi giữ chức vụ CLMHP tại RSS, cô trở thành người quản lý chương trình và giám sát năm cơ quan. Josie được chứng nhận là huấn luyện viên can thiệp và giảm leo thang khủng hoảng thông qua CPI. Cô đã thực hiện khóa đào tạo này trong 7 năm.