Skip to content

Kellie Geisler, LPCC, Giám đốc TCM

Kellie đã làm việc cho RADIAS Health hơn 20 năm. Cô có kinh nghiệm làm quản lý hồ sơ, Trưởng nhóm RSS và là quản lý TCM trong 12 năm qua. Trong viện đào tạo RADIAS, Kellie tạo điều kiện cho việc đào tạo Cam kết dân sự và đào tạo để giải quyết các rối loạn xảy ra đồng thời.