Skip to content

Steve Harker, MD, Bác sĩ tâm thần và Giám đốc Y tế ACT

Tiến sĩ Harker là bác sĩ tâm thần của ACT từ năm 2005. Ông đã thuyết trình về ACT trong nước và quốc tế. Ông điều phối và lãnh đạo chương trình nội trú tâm thần của RADIAS. Ông đã đào tạo tại Viện đào tạo của RADIAS. Gần đây, ông đã trình bày về việc làm việc với những cá nhân liên quan đến công lý. Ông hiện đang tư vấn hàng tháng với Nhóm ACT ở Bang Washington về các đánh giá trường hợp cụ thể. Anh ấy là Người đánh giá độ trung thực của ACT đã được đào tạo.