Skip to content

Tháng Nhận thức Phòng chống Tự tử

Tháng 9 là tự tử
Tháng Nhận thức Phòng ngừa
Nói về sức khỏe tâm thần và tự tử có thể là một chủ đề khó chịu và không chắc chắn, có thể mang lại những cảm xúc, niềm tin và thái độ khác nhau cho mọi người.
Thay đổi câu chuyện về sức khỏe tâm thần và tự tử, tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện bắt đầu với hy vọng thay đổi nhận thức về sức khỏe tâm thần theo hướng hy vọng và khả năng phục hồi.
Tất cả chúng ta đều có sức khỏe tâm thần. Hãy cùng bàn về chuyện này!