Skip to content

ACT – Đào tạo DHS

DHS-MN đang hợp tác với RADIAS Health để cung cấp chương trình đào tạo có chất lượng cho tất cả các nhóm ACT dành cho người lớn và thanh thiếu niên ở Minnesota. Các chủ đề đào tạo được xác định dựa trên phản hồi từ các nhóm và kết quả đánh giá độ trung thực. Việc đào tạo sẽ được tổ chức ảo và miễn phí cho các đội. Đây là quà tặng của chúng tôi

Events in July 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
July 1, 2024
July 2, 2024
July 3, 2024
July 4, 2024
July 5, 2024
July 6, 2024
July 7, 2024
July 8, 2024
July 9, 2024
July 10, 2024
July 11, 2024
July 12, 2024
July 13, 2024
July 14, 2024
July 15, 2024
July 16, 2024
July 17, 2024
July 18, 2024
July 19, 2024
July 20, 2024
July 21, 2024
July 22, 2024
July 23, 2024
July 24, 2024
July 25, 2024
July 26, 2024
July 27, 2024
July 28, 2024
July 29, 2024
July 30, 2024
July 31, 2024
August 1, 2024
August 2, 2024
August 3, 2024
August 4, 2024