Skip to content

Elizabeth Theodora, MSW, LICSW

Elizabeth Thoeodora đã làm việc cho RADIAS Health từ năm 2008, chủ yếu ở khu dân cư. Năm 2021, cô hợp tác với Leonard Amundson để cập nhật và phát triển hơn nữa chương trình đào tạo Nhận thức về LGBTQ+. Ngoài ra, cô còn cung cấp đào tạo cho cơ quan đối tác về Giảm leo thang bằng lời nói và Bệnh tâm thần 101.