Skip to content

Patty Lauer-Roberts

Patty đã làm việc cho RADIAS từ năm 2014. Bà là giám đốc Phòng khám Ngoại trú Y tế RADIAS và Phòng khám DBT. Cô ấy thích đào tạo nhân viên mới và nhân viên hiện tại về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho những người dân được RADIAS phục vụ. Patty được đào tạo về đánh giá rủi ro tự tử và dạy một lớp về DBT tại Đại học Minnesota trong Chương trình Sức khỏe Hành vi Tích hợp.”