Skip to content

Rob Lynett, MA, LPCC, Nhà trị liệu ACT

Rob đã làm việc tại ACT từ năm 2014 và cung cấp khóa đào tạo về Can thiệp khủng hoảng, Quản lý và phục hồi bệnh tật cũng như Trị liệu hành vi nhận thức tại Viện đào tạo của chúng tôi. Ông cũng cung cấp đào tạo trong nhóm của mình liên quan đến trị liệu tâm lý và quản lý rủi ro. Rob đã cung cấp các khóa đào tạo lâm sàng trong hơn năm năm.